• นาย ชัยศิริ วัฒนชาญณรงค์
    กรรมการผู้จัดการ
  • นายวันชัย จิรอภิชาติตระกูล
    ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง
  • นายธนัช ชินวิทยาคม
    ผู้จัดการแผนก บริหารงานโครงการ 3

ประสบการ์ทำงาน

2540 - 2546 ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ / ห้างหุ้นส่วนจำกัด พนากิจค้าไม้
2546 - 2553 ผู้ช่วยผู้ผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้าง / บริษัท สระบุรีเทคนิคคอนกรีต จำกัด
2550 - 2552 ผู้จัดการโครงการ / บริษัท สระบุรีเทคนิคคอนกรีต จำกัด
2553 - 2554 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง / บริษัท สระบุรีเทคนิคคอนกรีต จำกัด
2554 - 2555 ผู้จัดการโครงการ / บริษัท ฟิวเจอร์ อีเล็คทริคอล คอนโทรล จำกัด
2556 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ / บริษัท ฟิวเจอร์ อีเล็คทริคอล คอนโทรล จำกัด

ประสบการ์ทำงาน

2540 - 2545 วิศวกรสนาม / บริษัท ส.บรรทัดไทย จำกัด
2545 - 2547 วิศวกรธา/วิศวกรสนาม บริษัท โมเดอร์น เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด (SEATEC GROUP)
2547 - 2548 วิศวกรประมาณราคา/วิศวกรโยธา บริษัท ไทยมาเอดะ คอปอเรชั่น จำกัด
2552 - 2553 ผู้จัดการโครงการ / บริษัท สระบุรีเทคนิคคอนกรีต จำกัด
2554 - 2555 หัวหน้าแผนกวิศวกรรม ฝ่ายบริหารงานโครงการก่อสร้าง 2 และ รักษาการผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหารงานโครงการก่อสร้าง 2 / บริษัท ฟิวเจอร์ อีเล็คทริคอล คอนโทรล จำกัด
2556 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง / บริษัท ฟิวเจอร์ อีเล็คทริคอล คอนโทรล จำกัด

ประสบการ์ทำงาน

2543 วิศวกรควบคุมงานหจก.เอี่ยมพงศ์สยาม
2544 - 2545 วิศวกรควบคุมงาน หจก.ศรีทรงชัยการช่าง
2545 - 2546 วิศวกรควบคุมงาน บจก.เอส.ที.เอ็น. แอสโซซิเอทส์
2546 - 2547 วิศวกรควบคุมงาน บจก.ไทม์ส เอ็นจิเนียริ่ง ซิสเต็ม
2548 - 2557 วิศวกรควบคุมงาน บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตัคชั่น
2558 - 2559 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมและจัดซื้อ บจก.ฟิวเจอร์ อีเล็คทริคอล คอนโทรล
2559 - 2560 ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบริหารโครงการก่อสร้าง 2
2560 - ปัจจุบัน ผู้จัดการแผนก บริหารโครงการก่อสร้าง 3