บริษัท ฟิวเจอร์ อีเล็คทริคอล คอนโทรล จำกัด ดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้าแรงต่ำ ไปจนถึง ระบบไฟฟ้าแรงสูงได้แก่

 • โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
  โรงไฟฟ้าที่ใช้หลักการเปลี่ยน แปลงพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าโดยใช้เซลล์แสง อาทิตย์ (Photovoltic Cell)
 • โรงไฟฟ้าพลังงานลม
  โรงไฟฟ้าที่ใช้หลักการเปลี่ยน แปลงพลังงานลมโดยผ่านตัว เจนเนอเรเตอร์ให้เป็นพลังงาน ไฟฟ้า
 • ระบบสายส่ง
  ระบบสายส่งแรงสูงระดับแรงดัน 69 - 115 เควี. ซึ่งสายส่งจ่ายแบบ ขึงในอากาศ โดยใช้อากาศเป็น ฉนวนหลัก
 • ระบบสายจำหน่าย
  ระบบสายส่งแรงสูงระดับแรงดัน 33, 22 เควี. ซึ่งสายจำหน่ายจ่าย แบบขึงในอากาศ โดยใช้อากาศ เป็นฉนวนหลัก
 • ระบบสายใต้ดินก่อสร้าง
  ระบบสายส่งแรงสูงระดับแรงดัน 0.6/1 - 115 เควี. ซึ่งสายส่งจ่าย แบบเคเบิลใต้ดินจะเป็นระบบส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า
 • ระบบสถานีไฟฟ้า
  สถานีไฟฟ้าระดับแรงดัน 22 – 115 เควี. ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อ ระหว่าง ระบบสายส่งกับระบบจำหน่าย
 • ระบบโคมไฟถนน
  ระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายนอก อาคารทั้งหมด