วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นและทุ่มเทเพื่อพัฒนาระบบไฟฟ้าซึ่งรวมถึงระบบไฟฟ้าพลังงานทดแทน
เพื่อสร้างความพึงพอให้กับลูกค้าโดยคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ

สโลแกน

มุ่งมั่นและทุ่มเทเพื่อพัฒนาระบบไฟฟ้า
(Dedicated to Develop Electrical System)