บริษัทฟิวเจอร์อีเล็คทริคอล คอนโทรล ดำเนินธุรกิจออกแบบและก่อสร้างรวมถึงรับเป็นที่ปรีกษา บริหาร จัดการและควบคุมงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยบริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ ทางด้านงานระบบฐานรากเพื่อรองรับแผงโซล่าเซลล์

เทคโนโลยี เข็มอัจริยะ (“Smart Pile”)
เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่บริษัทฯนำเข้ามาช่วยในงานก่อสร้างระบบฐานราก ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าวนั้นสามารถลดต้นทุนและระยะเวลาการก่อสร้าง โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เมื่อเปรียบเทียบกับ การใช้เสาเข็มคอนกรีต

ข้อมูลเปรียบเทียบระหว่าง สมาร์ท-ไพล์ และ ฐานรากคอนกรีต

  สมาร์ท-ไพล์ คอนกรีต
เงินลงทุน 2,000,000 บาท 2,800,000 บาท
ระยะเวลาในการก่อสร้าง 5 วัน 18 วัน
การแก้ไขงานฐานราก ใช้ฐานรากเดิมได้ ต้องทำฐานรากชุดใหม่
มูลค่าซาก (ภายหลัง 25 ปี) 290,000 -217,500 ***
  • * ข้อมูลข้างต้น เป็นการเปรียบเทียบต่อโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 1 เมกกะวัตต์
  • ** เป็นข้อมูลที่ได้จากโครงการลงทุนจริง
  • *** ต้องลงทุนเครื่องจักรในการรื้อถอน


ความยาวเข็มอัจริยะสามารถสั่งผลิตในขนาดที่หลากหลาย ตามความหนาแน่นของดินและสภาพ หน้างานที่แตกต่างกัน เพื่อให้เป็นตามมาตรฐานแรงกดและแรงถอนตามที่สากลกำหนดนอกจาก เหนือจากความพร้อมด้านรถปั่นเข็มอัจจริยะ (“Smart Piling Car”) ที่มีจำนวนกว่า 20 คันบริษัทฯ ได้พัฒนาโครงเหล็กยืดแผงโชล่าเซลล์ เพื่อรองรับงานระบบฐานรากแผงโซล่าเซลล์อย่างครบวงจร

จากประสบการณ์ด้านงานก่อสร้างระบบไฟฟ้าและการควบคุม งานโยธา บริษัทฯ ยังได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าให้รับ งานก่อสร้าง อาคารเมนซับสเตชั่น ระบบการจัดการน้ำ ระบบถนนภายใน โครงการ งานรั้วรอบโครงการ ซึ่งรวมไปถึง งานการเตรียมและ พัฒนาพื้นโครงการ ก่อนดำเนินการก่อสร้าง