งานก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน ใน ถนนพระราม3 ทดแทนแนวท่อเดิมที่ชำรุดสำหรับสายส่ง115kV.TTT-792(ช่วงสะพานกรุงเทพ-ถนนเหนือใต้) กรุงเทพมหานคร(ค่าแรงพร้อมวัสดุบางส่วนและเครื่องมือกล) ตามสัญญาเลขที่ ฝกส.๓/๒๕๕๙
สัญญาจ้างเหมาฯ งานจัดหาพร้อมติดตั้งระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง อาคารสำนักงานใหญ่ ส่วนที่ 5 (สัญญาที่ 46/9-8N-1808)
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
สัญญาจ้างซ่อมระบบจ่ายไฟฟ้าแรงสูง บ้านพักทุ่งสีกัน
กรมช่างโยธาทหารอากาศ กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศแขวงสีกัน
สัญญาจ้างเปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงสูง LINE F-1 จากสถานีไฟฟ้าย่อย ทอท.1 (ส่วนต่อเติม) ถึง RISER POLE หลังอาคารโรงจักรไฟฟ้า บมจ.ท่าอากาศยานไทย (สัญญาที่ 7CH2-510002)
บมจ.ท่าอากาศยานไทย
โครงการระบบจ่ายไฟฟ้าแรงสูงใต้ดิน สำหรับหอพักนิสิตแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ ปทุมวัน (สัญญาที่ 4300000158)
บมจ.คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ปทุมวัน กทม.
โครงการจ้างก่อสร้างระบบจ่ายไฟฟ้าแรงสูงใต้ดิน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สัญญาที่ 427000015)
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปทุมวัน กทม.
งานก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน ของสถานีต้นทางลาดพร้าว (ทางต่างระดับรัชวิภา) ถ.วิภาวดีรังสิต (สัญญาที่ ฝกส.43/2552)
การไฟฟ้านครหลวง
งานแก้ไขระบบไฟฟ้าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฎจันทรเกษม (สัญญาที่ อ.2/2553)
ม.ราชภัฎจันทรเกษม จตุจักร กทม.
งานจ้างเหมาติดตั้งสวิตซ์เกียร์ระบบ 115 KV เพิ่มเติม สถานีไฟฟ้าบางสมัคร 1 จ.ฉะเชิงเทรา (สัญญาที่ DSRP.2-BSM/2552)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
งานจ้างเหมาซ่อมระบบไฟฟ้าแรงสูง 22 KV. ถนนทางเข้าโรงไฟฟ้าบางปะกง ถึงศูนย์ฝึกอบรมบางปะกง (เลขที่ ส.11 ซ/1/510561)
การรถไฟแห่งประเทศไทย
จ้างปรับปรุงสวิตซ์แอร์เบรกไฟฟ้าแรงสูง (สัญญาที่ 49/2553)
กองคลัง สำนักงานม.เชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
งานจ้างทำงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าในพื้นที่สัตหีบ (พท.กรมสรรพาวุธทหารเรือ และหน่วยบัญชีการนาวิกโยธิน) อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี (สัญญาที่ 16/งป.2550)
กองบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ
รับจ้างทำงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าของกองทัพเรือ (พท.กองเรือยุทธการและบ้านพักกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ) สัญญาที่ 19/งป.2552
กองบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ
รับจ้างทำงานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบพื้นที่โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ (สัญญาที่ 18/งป.2553)
กองบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ
ขายหม้อแปลงไฟฟ้าสำหรับเปลี่ยนทดแทนในพื้นที่ ฐท.สส. สัญญาที่ 19/งป.2553
กองบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ
รับจ้างทำการติดตั้งโคมไฟถนนพร้อมหลอดแสงจันทร์ ขนาด 250 วัตต์ ภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน (สัญญาที่ 35/2553)
สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี
โครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปการ (ส่วนที่ 3) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น (สัญญาที่ สธ.68/2550)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สัญญาจ้างเดินสายส่งกระแสไฟฟ้า จาก อาคาร Utility House ไปยังอาคารควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย (สัญญาที่ สจ-0061-51)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สัญญาจ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิ้ลใต้ดินบริเวณถนนเลียบชายหาดกะรน จ.ภูเก็ต (งานด้านระบบโยธา) เลขที่ จ.29/2553
สำนักงานเทศบาลตำบลกะรน ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
สัญญาจ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่ายเป็นเคเบิลใต้ดิน บริเวณถนนเลียบชายหาดกะรน จ.ภูเก็ต (งานด้านระบบไฟฟ้า) เลขที่ จ.219/2553
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ภูเก็ต
งานรับจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว เสาสูง 9 ม. ดวงโคม 250 วัตต์ ทางหลวง 3169 (สัญญาที่ หห.23/2553)
แขวงการทางประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) จ.ประจวบคีรีขันธ์
งานจ้างเหมาก่อสร้างงานปรับปรุงระบบจำหน่ายเป็นเคเบิ้ลใต้ดิน ตามโครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ ของระบบไฟฟ้า ระยะที่ ๓ในเขตพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๓ ภาคใต้ (Lot11) สัญญาจ้างเลขที่ จ.ป.28/2559 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560
งานจ้างเหมาก่อสร้างงานปรับปรุงระบบจำหน่ายเป็นเคเบิ้ลใต้ดิน ตามโครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ ของระบบไฟฟ้า ระยะที่ ๓ในเขตพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๓ ภาคใต้ (Lot11) สัญญาจ้างเลขที่ จ.ป.28/2559 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560
งานจ้างเหมาก่อสร้างงานปรับปรุงระบบจำหน่ายเป็นเคเบิ้ลใต้ดิน ตามโครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ ของระบบไฟฟ้า ระยะที่ ๓ในเขตพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๓ ภาคใต้ (Lot11) สัญญาจ้างเลขที่ จ.ป.28/2559 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560
สายส่ง 115 kV ช่วงสถานีไฟฟ้า บริษัท โคราชวินด์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด โครงการ มิตรภาพ วินด์ ฟาร์ม จ.นครราชสีมา ถึงสถานีสีคิ้ว2 (กฟผ) อำเภอ สีคิ้ว จังหวัด นครราชสีมา ระยะทาง 50.455 km
  • ระบบไฟฟ้าสาธารณูปโภค
  • ระบบจำหน่ายไฟฟ้า
  • ระบบสายส่ง
  • ระบบสายใต้ดิน
  • ระบบโคมไฟ