งานก่อสร้างสายส่งระบบ115kV LOOP Line สถานีไฟฟ้า แม่สาย - เชียงแสน จังหวัดเชียงราย ตามโครงการพัฒนาสายส่งระยะที่1
งานก่อสร้างสายส่งระบบ115kV LOOP Line สถานีไฟฟ้า แม่สาย - เชียงแสน จังหวัดเชียงราย ตามโครงการพัฒนาสายส่งระยะที่1
งานก่อสร้างสายส่งระบบ115kV LOOP Line สถานีไฟฟ้า แม่สาย - เชียงแสน จังหวัดเชียงราย ตามโครงการพัฒนาสายส่งระยะที่1
งานปรับปรุงสถานีไฟฟ้า ท่าลี่ จังหวัดเลย และสร้างสถานีไฟฟ้าสกลนคร 2 จังหวัดสกลนคร สถานีไฟฟ้าขอนแก่น (ลานไก) จังหวัดขอนแก่น ละสถานีไฟฟ้าวังสะพุง จังหวัดเลย สัญญาจ้างเลขที่ TSDP9.2-3.5/2560
งานปรับปรุงสถานีไฟฟ้า ท่าลี่ จังหวัดเลย และสร้างสถานีไฟฟ้าสกลนคร 2 จังหวัดสกลนคร สถานีไฟฟ้าขอนแก่น (ลานไก) จังหวัดขอนแก่น ละสถานีไฟฟ้าวังสะพุง จังหวัดเลย สัญญาจ้างเลขที่ TSDP9.2-3.5/2560
งานปรับปรุงสถานีไฟฟ้า ท่าลี่ จังหวัดเลย และสร้างสถานีไฟฟ้าสกลนคร 2 จังหวัดสกลนคร สถานีไฟฟ้าขอนแก่น (ลานไก) จังหวัดขอนแก่น ละสถานีไฟฟ้าวังสะพุง จังหวัดเลย สัญญาจ้างเลขที่ TSDP9.2-3.5/2560
งานปรับปรุงสถานีไฟฟ้า ท่าลี่ จังหวัดเลย และสร้างสถานีไฟฟ้าสกลนคร 2 จังหวัดสกลนคร สถานีไฟฟ้าขอนแก่น (ลานไก) จังหวัดขอนแก่น ละสถานีไฟฟ้าวังสะพุง จังหวัดเลย สัญญาจ้างเลขที่ TSDP9.2-3.5/2560
  • ระบบไฟฟ้าสาธารณูปโภค
  • ระบบจำหน่ายไฟฟ้า
  • ระบบสายส่ง
  • ระบบสายใต้ดิน
  • ระบบโคมไฟ